.RU

Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Вадима Гетьмана

РЕФЕРАТ

на тему: "Соціологія культури"

Виконала: студентка

спеціальності 6402

11 групи 1 курсу, Пономаренко О.В.

Перевірив: викладач Дворецька Г.В.

Київ - 2009

План

Вступ

1. Зміст і сутність культури

2. Соціологія культури: історія виникнення й предмет

3. Структура й принципи культури

4. Функції й форми культури

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Поняття "культура" має досить тривалу історію. Воно походить від латинського слова, що означає оброблення (землі), облагороджування, виховання.

Культура - сукупність способів і методів матеріальної та духовної людської діяльності, об'єктивно втілених у матеріальних і духовних носіях, які передаються наступним поколінням.

Соціологія культури є галуззю соціології і водночас культурознавчою наукою. Вона знаходиться на межі філософії і культурології. Щоб пізнати соціологію культури як наукову дисципліну, необхідно розглянути її в контексті соціологічного знання і в контексті інших наук про культуру, а в більш широкому плані - визначити співвідношення соціології та культурології, роль і місце її серед інших наук про культуру.

У цей час існує близько 300 варіантів визначення культури. Така розмаїтість, безумовно, свідчить про те, що культура в житті людства займає особливе місце. Вона є показником матеріальної й духовної зрілості суспільства. У ній втілені здатності суспільства в кожний конкретний історичний період забезпечувати функціонування громадського життя. Ці здатності характеризуються рівнем досягнутих знань, якістю й розмаїтістю створених знарядь праці й засобів життя, умінням практично їх застосовувати й використовувати у творчих цілях, ступенем оволодіння стихійними силами природи, удосконалювання соціального життя в інтересах суспільства.

1. Зміст і сутність культури

Культура, мабуть, виступає як якісна сторона будь-якої діяльності, як спосіб мислення й поводження. При цьому вона являє собою певні цінності, як матеріальні, так і духовні. У реальному житті вони злиті, але є й розходження. Матеріальна культура, як правило, предметна, відчутна. Духовні цінності можуть виступати не тільки в предметно-речовинній оболонці, але й в акті творчої діяльності.

Компоненти матеріальної культури мають чітке вираження. Цього не можна сказати про духовну культуру. Одні дослідники порівнюють культуру з усією соціальною сферою, інші - з духовним життям, треті представляють її як сукупність матеріальних і духовних цінностей і т.п.

Однак, вважається, що зміст зазначеної категорії не може бути обмежено якою-небудь одною сферою життя (матеріальною або духовної), одною ціннісною характеристикою (моральною або політичною), одною формою діяльності (пізнавальної, просвітньої, організаційної й т.п.).

Специфіка культури полягає в тому, що вона, являючи собою відомі цінності, у той же час характеризує різні явища громадського життя.

Культура є соціальним феноменом, і в цьому змісті вона протиставляється натурі (природі).

У культурі фіксуються:

загальна відмінність людської життєдіяльності від біологічних форм життя;

якісна своєрідність форм життєдіяльності в рамках окремих епох, країн, класових, національних, демографічних спільнот людей;

особливості поводження, свідомості, діяльності людей у конкретних сферах життя.

2. Соціологія культури: історія виникнення й предмет

Розуміння культури як соціального феномена надає право й можливість виокремити у великому світі соціологічної науки особливий напрямок - соціологію культури. Соціологія культури як специфічна галузь загальної соціології виникла як у ФРН і Франції в 70-ті рр. ХХ століття. Вона опиралася на методологічні принципи М. Вебера (ідея про соціологію як емпіричній науці про культуру), на вчення про динаміку культурних об’єктивацій Г.Зиммеля, на погляди К. Мангейма в області соціології знання й теорії ідеології.

Соціологія культури виникла як реакція на відому обмеженість позитивістської соціології, що не справляється з аналізом складних соціальних процесів, у тому числі - процесів у сфері духовного життя, науки, мистецтва, релігії, ідеології. Соціологія культури прагне до соціологічного розкриття історико-культурного матеріалу, накопиченого родинними культурологічними дисциплінами, з метою вивчення впливу ідей на соціальну структуру суспільства, на соціальні інститути, соціальні рухи, на швидкість і характер соціокультурного розвитку. Соціологія культури орієнтована не стільки на фіксування й опис тих або інших явищ культури, скільки на дослідження генезису й історичних трансформацій різних культурних форм.

Предметом соціології культури можна вважати саму культуру як складне динамічне утворення, що має соціальну природу й виражає соціальні відносини, спрямовані на створення, засвоєння, збереження й поширення предметів, ідей, ціннісних подань, за допомогою яких забезпечується взаєморозуміння людей у різних соціальних ситуаціях.

Культура породжується матеріальними потребами людей, їх інтелектуальними, моральними, етичними й іншими потребами, практичними інтересами різних соціальних спільнот, груп й індивідів.

Соціологія культури активно вивчає тенденції культурного розвитку суспільства. Вона виявляє вплив науково-технічного прогресу на культурні процеси, досліджують соціально-культурні наслідки урбанізації, вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості, на суспільні настрої. Соціологія культури фіксує зміни національних, духовних, сімейних, побутових відносинах, викликані поширенням утворення, динамікою чисельності установ культури й т.д.

Подання формуються на особистісному рівні й сполучають у собі образи, знання, відносини й оцінки. Соціокультурні зразки - результати діяльності в типових життєвих ситуаціях. Цінності - те, чому віддається перевага стосовно певних предметів і соціокультурних зразків. Соціокультурні норми - відносно стійкі зразки поводження, що фіксують у кожній сфері культури або значимої ситуації взаємодії межі дозволеного.

Зазначені типи культурних утворень виконують важливі функції в соціальному житті, породжуються нею й служать установленню взаєморозуміння між людьми в процесі соціальної взаємодії.

3. Структура й принципи культури

У питанні про розуміння структури, основних елементах культури серед дослідників немає єдності.

Так, в американській соціологічній школі культуру структуризуют у такий спосіб:

1) Мова є основним засобом передачі культури, має високу пристосовність до потреб людини.

2) Відносини . Культура не тільки відповідає на запитання "що є", тобто описує за допомогою понять те, із чого складається світ, але й указує на зв'язок один з одним у просторі й часі різних явищ, може відповістити на запитання "що може бути" у результаті взаємодії складових частин соціального організму.

3) Цінності - поділені більшістю переконань щодо цілей, до яких варто прагнути. Цінності можуть бути різними в різний історичний час і при різному соціальному пристрої. Вони дають критерії оцінки дій, предметів, ідей, думок і становлять головне в культурі.

4) Норми - правила, що визначають, як повинна поводитися людина, щоб "вписатись" у цінності культури свого суспільства. Норми, стандарти, правила поведінки обґрунтовуються цінностями.

Ряд сучасних вітчизняних дослідників бачать у структурі культури, крім відзначених раніше, й інші елементи.

Принципи культури:

· наступності , що виступає як необхідний зв'язок між новим і старим у процесі розвитку. На основі принципу наступності ґрунтується так званий культурний консерватизм, що затверджує цінність і своєрідність національної культури, що ставить своїм завданням збереження "високої культури", що не тільки сама по собі коштовна, але і є однією з головних умов соціальної й політичної стабільності. Творцями цього плину були А.А. Григор'єв, Ф.М. Достоєвський, Н.Н. Страхів. Корінна їхня ідея - "національний ґрунт" - основа соціального й духовного розвитку;

· цілісності , єдність матеріальної й духовної культури, гуманітарного й технічного знання. Все матеріальне - свого роду "сховище" духовного, все духовне так чи інакше реалізується через матеріальне;

· проникнення культури в усі сфери соціального життя. У цьому проявляється її творчий характер. Вона об'єктивується у всіляких продуктах діяльності - як у матеріально-предметних, так і символічно-знакових;

· здатність до саморозвитку, що проявляється в основному в трьох формах:

1) стихійна, неусвідомлена;

2) метод спроб і помилок, де високий відсоток випадковості;

3) свідома діяльність, пов'язана з інноваціями, науковим розрахунком, розробкою принципово нових проектів.

· взаємодія культур . Вона може відбуватися як у середині певної культури (зв'язку між поколіннями, людьми фізичної й розумової праці, між класами й націями однієї держави), так і між культурами різних країн і народів. Подібна взаємодія породжує різноманіття культур: у надрах окремого суспільства або народу (субкультури), у масштабах усього людства (соціокультурні супер-системи, наприклад, Схід і Захід).

4. Функції й форми культури

Культура виконує різноманітні й відповідальні соціальні функції. Насамперед вона, по думці Смелзера, структуризує громадське життя, тобто робить те ж, що генетично запрограмоване поводження в житті тварин. Засвоєне поводження, загальне для цілої групи людей і передається з покоління в покоління, є культура. Сам цей процес називається соціалізацією. У його ході цінності, переконання, норми, ідеали перетворюються в частину особистості й формують її поводження.


razvitie-transporta-zapadno-sibirskogo-ekonomicheskogo-rajona.html
razvitie-turisticheskih-svyazej-rossii-i-belarusi.html
razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-na-urokah-fiziki-putem-ispolzovaniya-nauchno-populyarnoj-i-hudozhestvennoj-literaturi.html
razvitie-ustojchivih-sistem-transporta.html
razvitie-vnimaniya-u-detej.html
razvitie-vzglyadov-lvitgenshtejna-na-problemumishleniya-filosofskie-idei-lyudviga.html
 • kanikulyi.largereferat.info/xix-vek-stanovlenie-sovremennoj-filosofii-stranica-4.html
 • lektsiya.largereferat.info/proektirovanie-gosudarstvennih-obrazovatelnih-standartov-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-novogo-pokoleniya.html
 • esse.largereferat.info/prokuratura-instrukciya-po-deloproizvodstvu-v-organah-i-uchrezhdeniyah-prokuraturi-respubliki-kazahstan.html
 • upbringing.largereferat.info/mazmni-krspe-3-i-blm-shetel-tlalarina-sali-saludai-azastan-respublikasini-sali-zhjesn-ekonomikali-mn.html
 • obrazovanie.largereferat.info/programma-disciplini-logistika-proizvodstva-dlya-specialnosti-080506-logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-podgotovki-specialista-avtor-k-e-n-docent-a-v-fel.html
 • thescience.largereferat.info/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-urokov-literaturi-7-klass.html
 • lesson.largereferat.info/tematicheskie-proverki-v-bankovskoj-sisteme-rossii.html
 • knowledge.largereferat.info/metodika-uspeshnih-prodazh.html
 • kontrolnaya.largereferat.info/publichnij-otchet-mou-sosh-im-a-n-arapova-za-2007-2008-uch-god-gorodskoj-okrug-verh-nejvinskij.html
 • thescience.largereferat.info/itogi-gorodskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-raboti-s-detmi-shkolnogo-vozrasta-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennij-podvig-uchitelya.html
 • shkola.largereferat.info/pravovie-voprosi-privatizacii-gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sobstvennosti-rf.html
 • books.largereferat.info/brajan-trejsi-trejsi-brajan-izmeni-svoe-soznanie-izmenitsya-tvoya-zhizn-kak-polnostyu-raskrit-svoj-potencial-dlya-dostizheniya-uspeha.html
 • studies.largereferat.info/dostup-smi-k-informacii-chast-2.html
 • desk.largereferat.info/ponyatie-o-voprosno-otvetnih-edinstvah-kursovaya-rabota.html
 • otsenki.largereferat.info/referat-ponyatie-boga-v-filosofii-benedikta-spinozi.html
 • prepodavatel.largereferat.info/tema-dissertacii-i-avtoreferata-po-vak-14-00-21-kandidat-medicinskih-nauk-marchenko-ivan-ivanovich.html
 • turn.largereferat.info/plan-provedeniya-meropriyatij-po-obespecheniyu-effektivnoj-disseminacii-innovacionnogo-opita-uchitelej-pobeditelej-nacionalnogo-proekta-obrazovanie-v-respublike-tatarstan-s-sentyabrya-2008-goda-po-yanvar-2009-goda.html
 • thescience.largereferat.info/internet-resursi-radio-12-mayak-novosti-24-05-2005-16-00-00-12.html
 • textbook.largereferat.info/gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-540600-pedagogika-stranica-5.html
 • letter.largereferat.info/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-biblioteki-v-informacionnom-prostranstve-finno-ugorskogo-mira-sociokulturnie-tradicii-i-innovacii.html
 • grade.largereferat.info/moskovskij-gosudarstvennij-universitet-ekonomiki-statistiki-i-informatiki-mesi-marketingovij-plan-kompanii-mcdonalds.html
 • ekzamen.largereferat.info/slovosochetaniya-s-odnoj-i-bolee-neobhodimimi-svyazyami-chast-8.html
 • institute.largereferat.info/g-p-shedrovickij-refleksiya-v-deyatelnosti.html
 • learn.largereferat.info/fgbou-vpo-rossijskij-gosudarstvennij-pedagogicheskij-universitet-im-a-i-gercena.html
 • klass.largereferat.info/42-metodicheskie-ukazaniyapo-vipolneniyu-kontrolnoj-raboti-1-utverzhdayu.html
 • obrazovanie.largereferat.info/prezentaciya-enciklopedii-velikaya-otechestvennaya-stranica-10.html
 • uchit.largereferat.info/svetlana-idrisova-docent-kafedri-ugolovnogo-i-ugolovno-ipolnitelnogo-prava-izhevskogo-filiala-nizhegorodskoj-akademii-mvd-rossii-kyun.html
 • ucheba.largereferat.info/professionalnij-standart-v-oblasti-informacionnih-tehnologij-stranica-2.html
 • shkola.largereferat.info/trenirovka-razuma-dzhon-fejvors-lider-novoj-epohi-metafizicheskij-vzglyad-na-problemi-rukovodstva.html
 • tasks.largereferat.info/0110-elektroenergiya-stranica-9.html
 • studies.largereferat.info/gazovie-seti-goroda.html
 • portfolio.largereferat.info/pervenstvo-evropi-sredi-yuniorov-v-prage-plan-yunosheskoe-pervenstvo-rossii-v-zvenigorode-yuniorskoe-pervenstvo-rossii.html
 • zanyatie.largereferat.info/peredacha-informacii.html
 • grade.largereferat.info/obshaya-harakteristika-sistemi-professionalnogo-obrazovaniya-programma-modernizacii-sistemi-professionalnogo.html
 • tests.largereferat.info/lekciya-mezhdunarodnie-ekonomicheskie-organizacii.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.